Diplomový projekt

Diplomový projekt / Šafárikovo námestie, Bratislava

Zadaním diplomovej práce bolo navrhnúť kultúrne a spoločenské centrum v Bratislave. Lokalita Šafárikovo námestie je dnes neudržiavaný verejný priestor s nevhodne umiestnenými zastávkami MHD. Po zbúraní Landererovho paláca po roku 1944 nemá námestie jasne definované hranice. Mojou úlohou bolo dotvoriť tento priestor a dať mu jasný charakter a funkciu, aby tu mohlo opäť vzniknúť príjemné mestské prostredie.

Kontext

Šafárikovo námestie sa nachádza v mestskej časti Staré mesto v náväznosti na historické centrum Bratislavy. Nachádza sa medzi komunikáciami Vajanského nábrežie, Dostojevského rad a medzi ulicami Štúrova a Alžbetinská. V kontakte na riešené územie sa nachádzajú stavby z obdobia secesie a množstvo z nich je aj pamiatkovo chránených . V strede námestia je malý parčík s Kačacou fontánou z roku 1914, ktorý je taktiež chránený. Námestie jedopravným uzlom. Momentálne tadiaľto prechádza jednosmerne električka a je tu konečná zastávky autobusu. Dopravný podnik plánuje znovuotvorenie Starého mosta. Z Petržalky by mala cez Starý most viest trať rýchloelektričky. Mesto taktiež plánuje rozšíriť električkovú trať na dvojkoľajovú. Námestie leží na spojnici medzi historickým centrom a novovzniknutým nákupným centrom Eurovea, sú tu výrazné pešie ťahy. V južnej časti námestia a blízkom okolí sa nachádzajú školy a fakulty univerzít, námestie preto často slúži na stretávanie sa mladých ľudí. Navrhovaný objekt je situovaný na mieste určenom podľa územného plánu pre výstavbu objektu s občianskou vybavenosťou. Do roku 1944 tu stál Landererov palác, ktorý bol počas leteckého útoku na konci druhej svetovej vojny ťažko poškodený a neskôr zbúraný. V 60. rokoch 20. storočia bola na tomto mieste, postavená reštaurácia a kaviareň Kazačok a vznikla tu aj fontána s Marínou. Následne tu bola postavená konečná zastávka autobusov a trolejbusov. V súčasnosti väčšinu územia tvorí park, ktorý však nie je udržiavaný a chátra. Námestie nie je jednoznačné definovane budovami, preto celý priestor pôsobí príliš otvorene a stráca mestský charakter historického centra.

Koncept

Základnou myšlienkou návrhu bolo vytvoriť objekt, ktorý bude rozdeľovať námestie a znovu zadefinuje jeho pôvodný tvar. Doplnením hmoty na mieste pôvodného Landererovho paláca bol priestor znovu rozdelený na námestie a vnútroblok. Umiestnenie a tvar objektu je definovaný uličnými čiarami. Výška objektu vychádza z okolitej zástavby a regulačného plánu. Obmedzený počet nadzemných podlaží podmienil umiestnenie niektorých prevádzok do podzemia. Návrh hmoty ale aj parkové úpravy vo vnútrobloku sú navrhnuté s rešpektovaním dominantných peších ťahov. Vnútroblok má charakter polo-verejného priestoru. Nachádzajú sa tu plochy zelene a detské ihrisko. Priestor je možné využívať na rôzne podujatia kultúrneho či spoločenského charakteru. Je možné tu usporiadať food festivaly, blšie trhy, prednášky a výstavy ako tomu bolo už v minulosti (výstava fotografií Ladislava Bielika, 2008). Vyčlenením stojiska autobusov a plochy zastávky MHD v južnej časti riešeného územia, vznikla pred budovou dostatočná rozptylová plocha a zároveň sa tým prepojila severná a južná časť námestia. Okolie historického parku s Kačacou fontánou už nie je obklopené dopravným koridorom využívaným MHD, ale je priamo začlenené do novovzniknutého verejného priestoru Šafárikovho námestia. Nevhodné riešenie verejných toaliet v južnej časti historického parku ako aj niektoré objekty rýchleho občerstvenia navrhujem zrušiť, prípadne premiestniť do novovybudovaného pavilónu vo vnútrobloku a hlavnej budovy kultúrneho centra. Kultúrno–spoločenská funkcia objektu by mala viesť ku skultúrneniu tohto územia vo väzbe na historické centrum. V Bratislave je veľmi málo stredne veľkých priestorov, ktoré by bolo možné využívať na rôzne aktivity a podujatia kultúrnospoločenského charakteru. Zrušenie PKO na nábreží Dunaja ma viedlo k myšlienke vytvoriť takýto priestor práve na Šafárikovom námestí. Takýto objekt by bol však príliš veľký a narúšal by okolie nielen vizuálne ale aj akusticky. Preto som tento priestor umiestnil pod úrovňou terénu, čo mi umožnilo naplno využiť potenciál verejného priestoru nad ním. Garáže sú riešené taktiež pod úrovňou terénu a prepojenie všetkých troch objektov napomohlo k vyriešeniu a zjednoteniu prevádzok. V nadzemných podlažiach objektu sa nachádzajú menšie multifunkčné priestory. Tieto priestory sú určené pre študentov, začínajúcich podnikateľov ale aj dôchodcov a zdravotne postihnutých ľudí. Nachádzajú sa tu učebne, tvorivé dielne a ateliéry. Priestory je možné využívať aj ako v súčasnosti veľmi žiadané coworkingové centrum. Umiestnenie v centre mesta v blízkosti univerzít, je veľmi vhodné na stretávanie sa mladých ľudí a vytváranie tvorivého podnikateľského prostredia.

Návrh a dispozičné riešenie

Objekt má 4 nadzemné a 3 podzemné podlažia. V podzemných podlažiach sa nachádzajú garáže a hlavný multifunkčný priestor s priľahlými prevádzkami a klubom. Nadzemné podlažia objektu slúžia predovšetkým pre komerčné účely, administratívne, vzdelávanie a voľnočasové aktivity. Prvé nadzemné podlažie je navrhnuté ako parter s hlavným, ako aj vedľajšími vstupmi. Hlavné vstupy sú dva, z námestia, ktorého súčasťou je aj historický park s Kačacou fontánou a z vnútrobloku. Hlavné vstupy sú priamo napojené na foyer. Z foyeru je pre návštevníkov prístupný designshop s informačným centrom, toalety a tri prenajímateľné jednotky určené na komerčné využitie. Foyer hmotovo prechádza cez 2 podlažia, zo severnej strany je vizuálne dominantne schodisko a presklená stena, ktorá je zároveň akýmsi oknom do vnútrobloku. Z foyeru sú prístupné hlavné aj vedľajšie vertikálne komunikačné jadra. Vedľajšie komunikačné jadro a priľahlý priestor je riešený tak, aby mohol byť presklenou stenou oddelený od hlavného vstupného priestoru a foyeru. Môžu tak vzniknúť dva samostatné vstupy a oddeliť tak prevádzkovo podzemnú a nadzemnú časť objektu. Toto jadro slúži predovšetkým pre potreby zamestnancov a návštevníkov mimo prevádzkových hodín. Je prepojene s nadzemnými podlažiami a prvým podzemným, v ktorom je okrem šatne pre návštevníkov aj vedľajší vstup, prístupný z podzemných garáži. V severnej časti objektu je umiestnený služobný vstup a šatne pre účinkujúcich a zamestnancov , ktoré sú ako na 1.PP tak aj na 2.PP. Zásobovanie niektorých prevádzok kultúrneho centra a komerčných prevádzok na 1.NP je vyriešené prístupom z podzemných garáži. 1.PP je aj hlavné technické podlažie objektu. V druhom podzemnom podlaží je menší Klub s barom a zázemím, galéria spolu s technickou miestnosťou. Napriek tomu že sú tieto priestory na samostatnom podlaží, sú priamo napojené na 3.PP a hlavný multifunkčný priestor kultúrneho centra. Tu sa okrem vedľajších priestorov nachádzajú aj sklady a zázemie pre príležitostný bar, ktorý by bol využívaný hlavne pri väčších spoločenských akciách.Hlavný multifunkčný priestor má takmer 1000m2 a vďaka posuvným priečkam môže byť rozdelený na niekoľko menších priestorov, ktoré môžu byť samostatne využívané na rôzne aktivity. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádza reštaurácia so zázemím pre 80 hostí. Ta je prístupná predovšetkým z foyeru ako aj všetky ostatne prevádzky objektu, ale má aj samostatný vstup z terasy, ktorá je orientovaná na juh, s výhľadom na historicky park. Zázemie reštaurácie je prístupné vedľajším vstupom vo východnej časti objektu, ktorý slúži len pre zásobovanie a zamestnancov kultúrneho centra. Zásobovanie reštaurácie je vyriešené cez ochodzu, z ktorej sú priamo prístupné sklady, tie sú priechodne a napojené priamo na kuchyňu a prípravovňu. Vďaka tomu sa zásobovanie a prevádzka reštaurácie nerušia, môžu fungovať nezávislé a samostatne. Zamestnanci reštaurácie majú k dispozícií šatňu a dennú miestnosť s loggiou. Na 1.NP sa okrem reštauračného zariadenia, nachádzajú aj administratívne priestory kultúrneho centra so samostatným zázemím a prednášková miestnosť s kapacitou 200 ľudí. Aula je variabilná a je možné ju rozdeliť na dva menšie samostatné priestory pomocou skyfold systému (skladacia zavesená priečka). Na tomto podlaží sa nachádzajú aj pridružené priestory k obsluhe prednáškovej miestnosti. Aula je prístupná z druhého aj tretieho nadzemného podlažia. V treťom a štvrtom nadzemnom podlaží sa nachádzajú menšie priestory určené na kultúrne, vzdelávacie a voľnočasové aktivity. K týmto priestorom sú pridružené aj sklady, toalety pre návštevníkov, denne miestnosti zo šatňami a toaletami pre zamestnancov kultúrneho centra. Na streche objektu sa nachádza pochôdzna terasa prístupná vedľajším schodiskom a hlavnými výťahmi. V dvoch podzemných podlažiach sa nachádzajú garáže, ktoré slúžia nielen návštevníkom objektu ale aj celému spádovému územiu. 

Konštrukčné riešenie

Objekt je konštrukčne rozdelený na 3 časti, podzemné garáže, hlavný multifunkčný priestor a hlavný objekt. Zakladanie je riešené železobetónovou vaňou. Podzemné garáže sú riešené ako železobetónový skelet s modulom 7500x8400 mm, stropy sú bezprievlakové zo systému u – boot (železobetónový odľahčený strop). Multifunkčný priestor je ohraničený z troch strán železobetónovú stenou. Na prestrašenie tohto priestoru, miestami o rozpone až 30m boli použité predpäté železobetónové nosníky T prierezu a na nich položená odľahčená železobetónová doska. Hlavný objekt je oceľobetónový skelet s modulom 7500x8400 mm, so stĺpmi H profilu 300x300mm. Nosníky sú prelamované, čo umožňuje väčšiu konštrukčnú výšku (v nadzemných podlažiach 4m a podzemných 3m). Otvory v nosníkoch umožňujú vedenie technických inštalácií. Strop v hlavnom objekte je oceľobetónový, spriahnutý s nosnou konštrukciou. Vnútorné dispozície sú tvorené ľahkými priečkami a sklenenými posuvnými stenami a tak je možné ich upraviť podľa požiadaviek. Jediné pevné prvky sú vertikálne jadrá. Fasáda objektu je predsadená presklená s izolačným dvojsklom. V horných troch podlažiach sú na fasáde umiestnené tieniace prvky z perforovaného plechu. Tieniace prvky sú posuvné a dajú sa poskladať. Zabezpečujú dobre svetelné a tepelné podmienky v interiéri. Strecha je riešená ako plochá jednoplášťová, pochôdzna na terčíkoch. Odsadená fasáda z perforovaného plechu, prechádza až nad stropnú konštrukciu a slúži ako tieniaci prvok a vytvára prijemne prostredie na strešnej terase. Osadená je na oceľovom rošte, ktorý vytvára zošikmenie a tým reaguje na okolitú zástavbu a šikmé strechy priľahlých objektov.